Algemene voorwaarden
Audimat Productions

Artikel 1

Tenzij bij de bestelling anders is overeengekomen, zijn op alle offertes en diensten van Audimat Productions uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2

Audimat Productions is pas contractueel gebonden na ontvangst van de op de juiste wijze voor akkoord ondertekende bestelbon.

Elke bestelling van de klant bij Audimat Productions impliceert de aanvaarding door de klant, zonder beperking of voorbehoud, van de onderhavige verkoop- en servicevoorwaarden.

Artikel 3

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Audimat Productions betaalbaar binnen 30 dagen na het einde van de maand van de factuurdatum.

Alle bedragen van welke aard ook die na deze vervaldag onbetaald blijven, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 24,79 €) en brengen bovendien een rente op van 10% per jaar, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is.

Elke geïnde gedeeltelijke betaling wordt eerst geboekt bij het boetebeding, vervolgens bij de rente en tenslotte bij het kapitaal.

Artikel 4

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, garandeert de klant Audimat Productions dat hij als enige het recht heeft om onbeperkt gebruik te maken van alle door de bepalingen betreffende het auteursrecht beschermde werken waarvan hij verzoekt deze te gebruiken in het kader van de uitvoering van de bij Audimat Productions bestelde diensten.

De klant vrijwaart Audimat Productions hiermee volledig van elke mogelijke aansprakelijkheid voor het geleverde werk en zal op eerste verzoek van Audimat Productions alle kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van materiaal dat op welke aard dan ook auteursrechtelijk is beschermd voor zijn rekening nemen.

Artikel 5

Elke afstand, zelfs gedeeltelijk, van het contract door de klant, evenals elke onderbreking van de diensten door toedoen van de klant, geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het bedrag van de bestelling.

In geval van onterechte niet-uitvoering of contractbreuk door Audimat Productions heeft de klant, voor zover hij consument is, recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

Artikel 6

In geval van een geschil, van welke aard ook, is het geschil onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en aan het Belgische recht, met uitsluiting van elk ander recht, tenzij dwingend recht anders bepaalt.